Roxit en Open Standaarden

Standaarden zijn afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten. Een koppelvlak (interface) of uitwisselingsformaat (bestand) van een ICT-systeem moet volledig conform het betreffende specificatiedocument zijn geïmplementeerd. Alleen dan is vlekkeloze gegevensuitwisseling met andere systemen die de standaard ondersteunen mogelijk. Roxit werkt samen met menigtal partners en leveranciers bij haar klanten, onze overheid.

Om een juiste uitwisseling mogelijk te maken, en het werk bij onze klanten zo efficient en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, conformeert Roxit zich aan de landelijke standaarden.

Leveranciersmanifest Open Standaarden

Het Nationaal Beraad en het Forum Standaardisatie richten zich op (open) standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de overheden onderling en tussen overheden, bedrijven en burgers. Kortom; standaarden waarmee gegevensuitwisseling over organisatiegrenzen heen kan plaatsvinden. Voor werken in een keten is dit niet alleen wenselijk maar ook heel noodzakelijk.

Roxit conformeert zich aan de open standaarden door het ondertekenen van het 'Leveranciersmanifest Open Standaarden' op 19 november 2015 tijdens het ECB Congres. Digicommissaris Bas Eenhoorn nam de eerste 40 getekende manifesten in ontvangst, zo ook die van Roxit. Met het manifest bevestigen wij een drietal afspraken die betrekking hebben op SIKB0101, PDF/A1 en StuF. Klik hier voor de volledige lijst met open standaarden.

  • Wij hanteren de lijst met verplichte standaarden
  • Wij hanteren waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieproelen
  • Wij sluiten aan bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad

Bekijkt u hier het manifest.

KING - Standaardisatie binnen de overheid

Roxit werkt samen met KING aan de ontwikkeling van standaarden voor koppelingen tussen systemen in verschillende ketens. Deze standaarden richten zich op de uitwisseling van informatie en op het gebruik van gegevens uit basisregistraties en zaakgerelateerde gegevens in deze ketens.

Door samen standaarden te ontwikkelen en te gebruiken, worden niet alleen ontwikkel- en beheerkosten voor koppelingen bespaard, ook is het mogelijk om in ketens grootschalig en efficiënter met elkaar samen te werken. Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de ketens, die nu gestandaardiseerd zijn of worden met de producten van Roxit.

Standaard koppelvlakken
Het gebruik van standaarden en de basisregistraties levert gemeenten grote besparingen op. Roxit werkt mee aan de volgende standaard koppelvlakken:

  • Documentcreatie
  • Wabo-BAG
  • Betalen en Invorderen

Roxit is al grotendeels klaar met het toepassen van de standaard Document Creatie, bekijk de actuele status op het Roxit klantportaal (alleen voor Roxit klanten). Deze koppeling is ook StUF Testplatform-conform.

Tevens ondersteunt Roxit de standaard Zaak- en Document Services.

Meer informatie over de KING standaarden leest u op de website van KING.

Terug naar boven
Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.