Energietransitie

Een gezamenlijke expeditie op onontgonnen terrein

De energietransitie omvat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Met als doel een duurzame toekomst te waarborgen en bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. In het Europese klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd om in 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren. 

De energietransitie is de overschakeling van oude energieproductie- en verbruiksmethodes naar een nieuw systeem dat beter aangepast is aan de realiteit van vandaag.

Belangrijke kenmerken van dat systeem:

  • Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen (aardolie, steenkool, aardgas);
  • Meer hernieuwbare energie (windenergie, zonne-energie, groen gas enz.);
  • Een grotere energie-efficiëntie en minder verspilling;
  • Flexibeler (in staat om zich aan te passen aan de hernieuwbare productie die bijvoorbeeld varieert naargelang de weersomstandigheden);
  • Meer gedecentraliseerd (meerdere productie-eenheden verspreid over het land i.p.v. enkele centrale punten);
  • Gebaseerd op nieuwe, digitale technologieën;
  • Een grotere bevoorradingszekerheid voor landen die in grote mate afhankelijk zijn van energie die in het buitenland wordt geproduceerd.

Dit betekent dat iedereen in Nederland aan de slag moet: overheden, de energiesector, corporaties, burgers en bedrijven. Daarbij spelen enorme uitdagingen zoals grote investeringen in het energienet met aan de andere kant een groot tekort aan technici en langdurige vergunningstrajecten.

Windmolens in zee

waterlandschap

Complex samenspel van overheid, energiesector, woningcorporaties, burgers en bedrijven 

Een succesvolle energietransitie vereist nauwe samenwerking tussen verschillende belanghebbenden waaronder overheden, de energiesector, woningcorporaties en eindgebruikers. Met de overheid als katalysator en facilitator. Met netbeheerders voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen en het aanpassen van het bestaande netwerk. Met woningcorporaties als investeerder in energiebesparende maatregelen en duurzame technologieën voor hun woningbestand. En met burgers en bedrijven door energiebewust gedrag aan te nemen en energiebesparende maatregelen te nemen. Een complex speelveld met verschillende belangen.

Visma Roxit en de energietransitie

Traditioneel hebben wij als Visma Roxit een sterke positie in het leveren van oplossingen voor overheden als vergunningverlener en voor aannemers en netbeheerders als het gaat om administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Domeinen waarop de energietransitie een grote impact heeft. Vanuit onze bestaande oplossingen en onze kennis van het vakgebied denken wij actief mee met onze klanten om te komen tot innovatieve oplossingen die knelpunten in de energietransitie kunnen helpen oplossen.