Klanten

Gemeenten

Gemeenten

De wereld waarin u werkt verandert snel. Gemeentelijke fusies, ambtelijke samenwerkingen zijn aan de orde van de dag. Ook draagt u taken over aan de Omgevingsdienst. Zaakgericht werken is gemeengoed.

Vanuit de Digitale Agenda 2020 zijn steeds meer ondersteuningsmiddelen beschikbaar, voorbeelden zijn BAG, BGT. Ook de techniek schrijdt voort: werken op verschillende devices is niet bijzonder meer, maar standaard. En de acceptatie voor werken in de “Cloud” (of Software as a Service) neemt toe.

Bovendien dient de Omgevingswet zich steeds concreter aan. Terwijl het huidige werk doorgaat, onderneemt u de eerste stappen daarheen. De invoering van de Wabo heeft een grote impact gehad en de Omgevingswet zal dat ook hebben. Om te voorkomen dat het een ‘big bang’ wordt, is stap voor stap de juiste dingen doen het advies.

 

Provincies

Digitale kennisdeling, communicatie en besluitvorming in goede handen

Provincies

Als hoeder van de bovenlokale overheidstaken hebben de provincies veelzijdige taken op het vlak van ruimte, economie, infrastructuur, milieu en openbaar bestuur. Dat is kennisintensief. Het stelt hoge eisen aan kennisdeling, communicatie en samenwerking met hun partners: gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en uiteraard het Rijk.

Verplaatsing van taken

De afgelopen jaren was er sprake van veel beweging. Verplaatsing van taken in het domein van zorg en vergunning-verlening en handhaving hebben geleid tot heroriëntatie en reorganisaties. Tegen die dynamische achtergrond is het zoeken naar een optimale ICT-oplossing niet eenvoudig.

Ruimte voor kennisdeling

Met onze veelzijdige suite – waarbij communicatie, kennisdeling, samenwerken en besluitvorming belangrijke speerpunten zijn – biedt Green Valley onze provinciale klanten optimale keuzevrijheid en maximale ondersteuning. Zo leveren wij websites en social intranet waar kennisdeling centraal staat. Onze vergader- en besluitenmodules ondersteunen de complexe ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, waardoor de transformatie naar volledig digitaal werken makkelijker wordt gerealiseerd. Met onze social intranet met samenwerkingsfunctionaliteit bieden we de ruimte om kennis te zoeken, publiceren en te delen, om samen te werken aan beleidstukken zonder te mailen en stukken te kopiëren.

Wij leveren integrale, maar modulaire en daardoor flexibele oplossingen zodat provincies de transitie naar digitaal werken kunnen maken. Ook – of wellicht wel, juist – in de complexe en kennisintensieve werkomgeving van een provincie. En dat biedt de medewerkers van de provincies de vrije ruimte om zich te concentreren op hun werk. Digitaal samenwerken, kennisdelen en besluitvorming in goede banen leiden. Dat is met onze suite toekomstvast in goede handen. In handen van de vrije ruimte.

 

Provincies

Digitale kennisdeling, communicatie en besluitvorming in goede handen

Provincies

Als hoeder van de bovenlokale overheidstaken hebben de provincies veelzijdige taken op het vlak van ruimte, economie, infrastructuur, milieu en openbaar bestuur. Dat is kennisintensief. Het stelt hoge eisen aan kennisdeling, communicatie en samenwerking met hun partners: gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en uiteraard het Rijk.

Verplaatsing van taken

De afgelopen jaren was er sprake van veel beweging. Verplaatsing van taken in het domein van zorg en vergunning-verlening en handhaving hebben geleid tot heroriëntatie en reorganisaties. Tegen die dynamische achtergrond is het zoeken naar een optimale ICT-oplossing niet eenvoudig.

Ruimte voor kennisdeling

Met onze veelzijdige suite – waarbij communicatie, kennisdeling, samenwerken en besluitvorming belangrijke speerpunten zijn – biedt Green Valley onze provinciale klanten optimale keuzevrijheid en maximale ondersteuning. Zo leveren wij websites en social intranet waar kennisdeling centraal staat. Onze vergader- en besluitenmodules ondersteunen de complexe ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, waardoor de transformatie naar volledig digitaal werken makkelijker wordt gerealiseerd. Met onze social intranet met samenwerkingsfunctionaliteit bieden we de ruimte om kennis te zoeken, publiceren en te delen, om samen te werken aan beleidstukken zonder te mailen en stukken te kopiëren.

Wij leveren integrale, maar modulaire en daardoor flexibele oplossingen zodat provincies de transitie naar digitaal werken kunnen maken. Ook – of wellicht wel, juist – in de complexe en kennisintensieve werkomgeving van een provincie. En dat biedt de medewerkers van de provincies de vrije ruimte om zich te concentreren op hun werk. Digitaal samenwerken, kennisdelen en besluitvorming in goede banen leiden. Dat is met onze suite toekomstvast in goede handen. In handen van de vrije ruimte.

 

Woningcorporaties

Bouwen op professionele communicatie-oplossingen

Woningcorporaties

De maatschappij verandert in hoog tempo en woningcorporaties kunnen niet anders dan zich daarop zo snel als mogelijk aanpassen. Volop in beweging, toename van onzekerheid. Men staat voor een grote uitdaging om bij die maatschappelijke ontwikkelingen te blijven aansluiten en nog klantgerichter te gaan werken. Veelal noodzaak tot reorganisatie, optimalisatie van de bedrijfsvoering en kostenreductie.

Kennis en contact

Onze oplossingen bieden professionele tools waarmee de woningbouwcorporaties hun online dienstverlening en communicatie kunnen opzetten, verbeteren en doorontwikkelen. Denk hierbij aan websites, huurdersportalen, intranetten én kennissystemen voor het klantcontactcentrum van uw corporatie. Dit alles uiteraard gekoppeld aan uw backoffice systemen. Zo kunnen huurders in ons Huurdersportaal al hun huurderszaken online bekijken en regelen. Goedkoper voor u. Makkelijker voor uw huurders.

Met onze oplossingen voor communicatie en ediensten kunt u klantvriendelijk en efficiënt uw huurders bedienen. En hebt u de ruimte om uw werk in te richten op de manier waarop u dat wilt. Daarom is een keuze voor onze oplossingen een keuze die toekomstvast is. Green Valley biedt woningcorporaties de vrije ruimte.

Omgevingsdiensten

Professioneel samenwerken in een dynamische omgeving

Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten functioneren sinds hun oprichting al jaren in een dynamisch domein. Terwijl de focus in de eerste jaren vooral lag bij de organisatie en de interne werkprocessen, verschuift de aandacht de laatste jaren steeds meer naar de samenwerking in de keten en de professionalisering van de dienstverlening voor de deelnemende gemeenten en provincies.

Keten samenwerking

Green Valley is in staat om met haar suite de werkprocessen van de klanten in het omgevingsdomein professioneel te ondersteunen. Bij de primaire processen staat natuurlijk het zaakgericht werken in combinatie met ons DMS/RMA centraal. Maar ons social intranet met samenwerkingsfunctionaliteit biedt ook mogelijkheden voor projectmatig samenwerken, kennis delen en beleidsvorming. Ons ketenportaal biedt uitstekende mogelijkheden om samen te werken in de keten en voortgangsrapportages te bieden voor de deelnemers in de omgevingsdienst.

Samen met zusterbedrijf Roxit bieden we ook een volledig webgebaseerde VTH-oplossing, waarbij zaak- en locatiegericht werken, mobiel toezicht en samenwerken in de keten op een unieke en uiterst innovatieve manier hand in hand gaan.

Focus op inhoud

Met onze oplossingen bieden we onze klanten de vrije ruimte om zich te focussen op de inhoud van hun werk en de samenwerking met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie. Daarin lopen we voorop. En daarom vormt onze suite een betrouwbare keuze voor nu en in de toekomst. Omgevingsdiensten in de vrije ruimte van Green Valley.

 

Veiligheidsregio’s

Optimale ondersteuning bij digitale transitie

Veiligheidsregio’s

In de wereld van de brandweer is de laatste jaren veel veranderd. Zo hebben we gezien dat de lokale (gemeente)brandweer in 2010 is verhuisd naar de regionale brandweer en vervolgens in 2014 weer naar de veiligheidsregio. Daarbij kwam het personeel tevens in dienst van de veiligheidsregio.

De gemeente heeft nu alleen nog een bestuurlijke taak maar blijft verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen gehad voor het dagelijks werk binnen de vijf schakels van de veiligheidsketen. In plaats van één gemeente moet een hele regio worden bediend. Bij pro-actie, preventie en preparatie kreeg de brandweer steeds meer een adviserende rol richting het bevoegd gezag. Bovendien ontwikkelt de ICT zich door en biedt steeds meer en andere mogelijkheden. Verandering blijft voortdurend op de agenda staan.

Communicatie en risicobeheersing

De behoefte aan integrale ICT-ondersteuning is bij de veiligheidsregio’s zeer breed. De breedte en diepgang van onze suite past als een handschoen op de visie op ICT die de meeste veiligheidsregio’s hebben. Denk daarbij aan communicatie met de vrijwillige brandweer middels onze social intranet en mailingoplossing, aan multidisciplinaire evaluatie (GRIP) met onze vergader- en besluitvomingsmodule; en risicobeheersing met ons zaaksysteem in combinatie met de objectregistratie van ons zusterbedrijf Roxit tot en met een digitale bereikbaarheidskaart met ons zusterbedrijf Crotec. Dat betekent dat onze oplossing u de vrije ruimte biedt om stapsgewijs of in één keer de transitie te maken naar integraal digitaal werken. En dat een keuze voor onze suite een zekere en toekomstvaste keuze is. De vrije ruimte voor veiligheidsregio’s.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top